ردیف توضیح فایل DWG PDF
سقف ثابت D112
۱ اتصال سقف تیپA به دیوار بنایی (۱)

D-112-AW01

۲ اتصال سقف تیپA به دیوار بنایی (۲)

D-112-AW02

۳ اتصال و درزگیری لبه برش خورده سقف تیپA (با براکت)

D-112-AJ01

۴ اتصال و درزگیری لبه طولی سقف تیپA (با براکت)

D-112-AJ02

۵ اتصال سقف تیپA به دیوار پوششی W611- 1

D-112-AL01

۶ اتصال سقف تیپA به دیوار پوششی W611- 2

D-112-AL02

۷ اتصال و درزگیری لبه برش خورده در ساختار تک لایه سقف تیپA (با آویز)

D-112-AJ03

۸ اتصال و درزگیری لبه طولی در ساختار تک لایه سقف تیپA (با آویز)

D-112-AJ04

۹ اتصال و درزگیری لبه برش خورده در ساختار دو لایه سقف تیپA (با آویز)

D-112-AJ05

۱۰ اتصال و درزگیری لبه طولی در ساختار دو لایه سقف تیپA (با آویز)

D-112-AJ06

۱۱ اتصال سقف تیپB به دیوار بنایی (۱)

D-112-BW01

۱۲ اتصال سقف تیپB به دیوار بنایی (۲)

D-112-BW02

۱۳ اتصال و درزگیری لبه برش خورده سقف تیپB (با براکت)

D-112-BJ01

۱۴ اتصال و درزگیری لبه طولی سقف تیپB (با براکت)

D-112-BJ02

۱۵ اتصال سقف تیپB به دیوار پوششی W611- 1

D-112-BL01

۱۶ اتصال سقف تیپB به دیوار پوششی W611- 2

D-112-BL02

۱۷ اتصال و درزگیری لبه برش خورده در ساختار تک لایه سقف تیپB (با آویز)

D-112-BJ03

۱۸ اتصال و درزگیری لبه طولی در ساختار تک لایه سقف تیپB (با آویز)

D-112-BJ04

۱۹ اتصال و درزگیری لبه برش خورده در ساختار دو لایه سقف تیپB (با آویز)

D-112-BJ05

۲۰ اتصال و درزگیری لبه طولی در ساختار دو لایه سقف تیپB (با آویز)

D-112-BJ06

۲۱ اتصال سقف تیپA به دیوار بنایی با خط سایه

D-112-AW03

۲۲ اتصال سقف تیپA به دیوار پوششی W611 با خط سایه

D-112-AW04

۲۳ اتصال دیوار به سقف کاذب با جزئیات عایق بندی صوتی

D-112-AW05

۲۴ آویز ترکیبی ۱

D-112-HG01

۲۵ آویز ترکیبی ۲

D-112-HG02

۲۶ درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان (دارای کد حریق)

D-112-EJ01

۲۷ کتیبه تفکیک کننده فضای تاسیساتی پشت سقف کاذب

D-112-GM01

۲۸ سقف کاذب مقاوم در برابر حریق با کد F90- از پایین ۱

D-112-GF01

۲۹ سقف کاذب مقاوم در برابر حریق با کد F90- از پایین ۲

D-112-GF02

۳۰ اتصال سقف کاذب دارای کد حریق به دیوار کناف (لغزان) (۱)

D-112-AW06

۳۱ اتصال سقف کاذب دارای کد حریق به دیوار کناف (لغزان) (۲)

D-112-AW07

۳۲ اتصال سقف کاذب دارای کد حریق به دیوار بنایی (دارای خط سایه)

D-112-AW08

۳۳ سقف تزئینی- باکس گوشه (مقطع)

D-112-D01

۳۴ سقف تزئینی- باکس گوشه (نما)

D-112-D02

۳۵ سقف تزئینی- باکس گوشه

D-112-D03

۳۶ سقف تزئینی- باکس وسط

D-112-D04

۳۷ سقف تزئینی- باکس وسط

D-112-D05

۳۸ سقف تزئینی- اتصال سقف کاذب به باکس گوشه

D-112-D06

۳۹ سقف تزئینی- طرح حاشیه پله ای

D-112-D07

۴۰ سقف تزئینی- اتصال سقف کاذب به حاشیه پله ای

D-112-D08

۴۱ سقف تزئینی- طاق با نور مخفی

D-112-D09

۴۲ سقف تزئینی- طرح حاشیه با خط سایه

D-112-D10

۴۳ سقف تزئینی- باکس با تیغه های افقی

D-112-D11

۴۴ سقف تزئینی- سقف کاذب با تیغه های قائم (۱)

D-112-D12

۴۵ سقف تزئینی- سقف کاذب با تیغه های قائم (۲)

D-112-D13

۴۶ سقف تزئینی- سقف کنگره دار (۱)

D-112-D14

۴۷ سقف تزئینی- سقف کنگره دار (۲)

D-112-D15

۴۸ سقف تزئینی- اختلاف سطح با طرح خط سایه

D-112-D16

۴۹ سقف تزئینی- اختلاف سطح با طرح پله ای

D-112-D17

۵۰ سقف تزئینی- طرح برجسته پله ای

D-112-D18

۵۱ سقف تزئینی- پوشش تیر با طرح برجسته پله ای

D-112-D19

۵۲ سقف تزئینی- باکس گوشه با نور مخفی

D-112-D20

۵۳ سقف تزئینی- اختلاف سطح با نور مخفی

D-112-D21

۵۴ سقف تزئینی- طرح نور مخفی با تیغه های افقی

D-112-D22

۵۵ سقف تزئینی- جزئیات نصب ریل پرده

D-112-D23

۵۶ سقف تزئینی- انواع کنسول

D-112-D24

۵۷ سقف تزئینی- سقف سینوسی

D-112-D25

۵۸ سقف تزئینی- سقف گنبدی

D-112-D26

۵۹ سقف تزئینی- سقف آرک دار

D-112-D27

۶۰ سقف تزئینی- طرح حاشیه با قوس ۹۰ درجه

D-112-D28

۶۱ سقف تزئینی- طرح نور مخفی حاشیه با قوس های۹۰ درجه

D-112-D29

۶۲ سقف تزئینی- اختلاف سطح با قوس S شکل

D-112-D30

۶۳ سقف تزئینی- طرح حاشیه با قوس کاو

D-112-D31

۶۴ سقف تزئینی- پوشش تیر با طرح قوسی

D-112-D32

۶۵ جزئیات نصب دریچه بازدید

D-112-GI01

۶۶ جزئیات اجرای بازشوی دریچه تهویه در پیشانی سقف

D-112-GI02

۶۷ جزئیات نصب دریچه تهویه در پیشانی سقف

D-112-GI03

۶۸ جزئیات نصب دریچه تهویه سقفی (بدون برش سازه های سقفی)-۱

D-112-GI04

۶۹ جزئیات نصب روشنایی سقفی توکار-۱

D-112-GI05

۷۰ جزئیات نصب روشنایی سقفی توکار (بدون برش سازه های سقفی)-۲

D-112-GI06

۷۱ جزئیات نصب روشنایی سقفی توکار (بدون برش سازه های سقفی)-۳

D-112-GI07

۷۲ جزئیات نصب روشنایی سقفی توکار-۲

D-112-GI08

سقف خود ایستا D131
۷۳ سقف کاذب خود ایستای بدون کد حریق

D-131-G01

۷۴ سقف کاذب خود ایستا با کد حریق ۳۰ دقیقه از پایین سقف کاذب

D-131-G02

۷۵ سقف کاذب خود ایستا با کد حریق ۳۰ دقیقه از پایین و بالای سقف کاذب(A)

D-131-G03

۷۶ سقف کاذب خود ایستا با کد حریق ۳۰ دقیقه از پایین و بالای سقف کاذب(B)

D-131-G04

۷۷ اتصال سازه سقفی به سازه تراز باربر

D-131-G05

۷۸ جزئیات نصب دریچه بازدید

D-131-MI01

۷۹ جزئیات نصب روشنایی سقفی توکار

D-131-MI02

۸۰ درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان (تیپA )

D-131-EJ01

۸۱ اتصال سقف کاذب خود ایستا به کتیبه باربر

D-131-G06

۸۲ اتصال سازه تراز باربر به دیوار بنایی یا خط سایه (تیپ A)

D-131-G07

۸۳ اتصال سازه سقفی به دیوار بنایی با خط سایه (تیپ A)

D-131-G08

ردیف توضیح فایل DWG PDF
۱ دیوار جداکننده ساده W111

W111-G

۲ دیوار جداکننده با مقاومت مکانیکی بالاW112

W112-G

۳ دیوار جداکننده با عملکرد صوتی بالاW115

W115-G

۴ دیوار جداکننده تاسیساتیW116

W116-G

۵ اتصال دیوار به سقف کاذب با مهار جمع شونده

W-C-A01

۶ اتصال دیوار به سقف کاذب با پیچ FN

W-C-A02

۷ افزایش طول استاد

G-S-A01

۸ جزئیات قاب بندی در محل نصب دریچه بازدید

W-OI-A01

۹ امتداد دیوار کناف تا زیر سقف اصلی (بین دو سقف کاذب)

W-C-A03

۱۰ درز انقطاع با سازه ترکیبی آلومینیوم و لاستیک

W-EJ-A01

۱۱ درز انقطاع با سازه V شکل

W-EJ-A02

۱۲ درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان

W-EJ-A03

۱۳ اتصال کشویی دیوار به سقف اصلی

W-C-A05

۱۴ اتصال کشویی دیوار به سقف اصلی (کاهش۳db)

W-C-A04

۱۵ درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان F90- W115

W-EJ-A04

۱۶ درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان F30- W111

W-EJ-A05

۱۷ درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان F90- W112

W-EJ-A06

۱۸ جزئیات نصب قوطی برق در ساختارهای دارای کد حریق

W-EB-A01

۱۹ اتصال کشویی دیوار به سقف اصلی (با کد حریق و عایق صوتی) W112

W-C-A06

۲۰ اتصال کشویی دیوار به سقف اصلی (با کد حریق و عایق صوتی) W115

W-C-A07

۲۱ اتصال دیوار به سقف کاذب دارای کد حریق از بالا یا از پایین و بالا

W-C-A08

۲۲ اتصال دیوار به سقف کاذب دارای کد حریق از پایین

W-C-A09

۲۳ قرنیز سنگی توکار (دارای کد حریق)

W-SB-A01

۲۴ جزئیات نصب تاسیسات قائم ۱

W-MI-A01

۲۵ جزئیات نصب تاسیسات قائم ۲

W-MI-A02

۲۶ جزئیات نصب تاسیسات افقی

W-MI-A03

۲۷ جزئیات نصب سازه پشتیبان SP60

W-MI-A04

۲۸ جزئیات نصب لگن روشویی (با تراورس ضخیم) و تاسیسات

W-MI-A05

۲۹ جزئیات نصب لگن روشویی (با تراورس کم ضخامت) و تاسیسات

W-MI-A06

۳۰ جزئیات نصب فلاش تانک توکار و توالت ایرانی

W-MI-A07

۳۱ جزئیات نصب فلاش تانک توکارو توالت فرنگی دیواری

W-MI-A08

۳۲ اتصال دیوار به کف سازه ای

W-F-A01

۳۳ اتصال به کف (دیوار تک لایه با عایق رطوبتی کناف)

W-F-A02

۳۴ اتصال به کف (دیوار دو لایه با عایق ایزوگام یا قیر و گونی)

W-F-A03

۳۵ جزئیات اجرایی قرنیز چوبی

W-SB-A02

۳۶ جزئیات اجرایی قرنیز پی وی سی (اتصال با چسب)

W-SB-A03

۳۷ جزئیات اجرایی قرنیز پی وی سی (اتصال کشویی)

W-SB-A04

۳۸ جزئیات نصب رادیاتور

W-MI-A09

۳۹ جزئیات قاب بندی در محل نصب جعبه آتش نشانی

W-MI-A10

۴۰ جزئیات نصب جعبه آتش نشانی (مقطع)

W-MI-A11

۴۱ جزئیات نصب جعبه آتش نشانی (پلان)

W-MI-A12

۴۲ جزئیات نصب قوطی برق با سازه پشتیبان

W-EB-A02

۴۳ جزئیات نصب قوطی برق با سازه پشتیبان (دیوار تک لایه)

W-EB-A03

۴۴ جزئیات نصب قوطی برق با سازه پشتیبان (دیوار دو لایه)

W-EB-A04

۴۵ جزئیات نصب قوطی برق با سازه پشتیبان (دیوار تک لایه)

W-EB-A05

۴۶ جزئیات نصب قوطی برق با سازه پشتیبان (دیوار دو لایه)

W-EB-A06

۴۷ جزئیات قاب بندی و تقویت بازشوی در

W-DI-A01

۴۸ جزئیات نصب چهارچوب در (W111)

W-DI-A02

۴۹ جزئیات نصب چهارچوب در (W112)

W-DI-A03

۵۰ جزئیات نصب چهارچوب در (W115)

W-DI-A04

۵۱ اتصال دیوار W115 به دیوار راهرو در محل دو اتاق مجاور

W-DI-A05

۵۲ جزئیات نصب دریچه بازدید

W-MI-A13

۵۳ جزئیات نصب دریچه بازدید در دیوار کاشی کاری شده

W-MI-A14

۵۴ جزئیات قاب بندی و نصب دریچه تهویه در محل کتیبه در (نما)

W-MI-A15

۵۵ جزئیات قاب بندی و نصب دریچه تهویه در محل کتیبه در (مقطع)

W-MI-A16

۵۶ جزئیات قاب بندی بازشوی تهویه در دیوار

W-MI-A17

۵۷ دیوار قوس دار (اجرا به روش خشک)

W-D-A01

۵۸ قالب ویژه شکل دهی صفحات گچی

W-D-A02

۵۹ کنج قوس دار به روش برش کاغذ با پوشش تک لایه کاغذ)

W-D-A03

۶۰ کنج قوس دار به روش برش کاغذ با پوشش تک لایه

W-D-A04

۶۱ کنج قوس دار به روش برش کاغذ با پوشش دو لایه

W-D-A05

۶۲ جزئیات اجرایی دیوارک

W-D-A06

۶۳ دیوار جداکننده با سازه امگا (دارای کد حریق)

W-OM-A01

۶۴ دیوار جداکننده با سازه امگا

W-OM-A02

۶۵ اتصال کشویی دیوار به ساختار بنایی جانبی

W-W-A01

ردیف توضیح فایل DWG PDF
دیوار پوششی متصل به دیوار زمینه بدون سازه
۱ اتصال سقف کاذب به دیوار پوششی W611 (با بتونه درزگیر)

W611-01

۲ اتصال دیوار پوششی W611 به دیوار زمینه

W611-02

۳ اتصال دیوار پوششی W611 به کف

W611-03

۴ درزگیری دیوار پوششی W611

W611-04

۵ اتصال سقف کاذب به دیوار پوششی W611(با پرلفیکس)

W611-05

۶ اتصال دیوار پوششی W611 به سقف کاذب

W611-06

۷ پوشش کاری دور ستون بتنی با دیوار پوششی W611

W611-07

۸ اتصال گوشه ۱۳۵ درجه با دیوار پوششی W611

W611-08

۹ درز انقطاع با سازه ترکیبی آلومینیوم و لاستیک W611

W611-09

۱۰ درز انقطاع کشویی W611

W611-10

۱۱ اتصال دیوار پوششی W631 به سقف اصلی

W631-01

۱۲ اتصال دیوار پوششی W631 به دیوار زمینه

W631-02

۱۳ اتصال دیوار پوششی W631 به کف

W631-03

۱۴ درزگیری دیوار پوششی W631

W631-04

۱۵ اتصال دیوار پوششی W631 به دیوار جداکننده

W631-05

۱۶ اتصال گوشه بیرونی دیوار پوششی W631

W631-06

۱۷ اتصال نازک کاری سقف به دیوار پوششی W624

W624-01

۱۸ اتصال دیوار پوششی W624 به دیوار زمینه

W624-02

۱۹ اتصال دیوار پوششی W624 به کف

W624-03

۲۰ درزگیری دیوار پوششی W624

W624-04

۲۱ اتصال دیوار پوششی W624 به دیوار جداکننده

W624-05

۲۲ اتصال دیوار جداکننده به دیوار پوششی W624

W624-06

۲۳ اتصال گوشه داخلی دیوار پوششی W624

W624-07

۲۴ پوشش کاری دور پنجره و جزئیات نصب سنگ کف پنجره W611

W611-O01

۲۵ پوشش کاری دور پنجره W611

W611-O02

دیوار پوششی متصل به دیوار زمینه با سازه
۲۶ اتصال دیوار پوششی W623 به سقف

W623-01

۲۷ اتصال دیوار پوششی W623 به دیوار زمینه

W623-02

۲۸ اتصال دیوار پوششی W623 به کف

W623-03

۲۹ اتصال گوشه داخلی دیوار پوششی W623

W623-04

۳۰ اتصال گوشه بیرونی دیوار پوششی W623

W623-05

۳۱ اتصال دیوار جداکننده به دیوار پوششی W623 با مهار جمع شونده

W623-06

۳۲ اتصال دیوار جداکننده به دیوار پوششی W623 با پیچ

W623-07

۳۳ پوشش کاری دور ستون بتنی با دیوار پوششی W623

W623-08

۳۴ پوشش کاری دور ستون فولادی با دیوار پوششی W623

W623-09

۳۵ پوشش کاری دور کانال تهویه با دیوار پوششی W623

W623-10

۳۶ پوشش کاری دور ستون فولادی با دیوار پوششی W623-2

W623-11

۳۷ جزئیات قاب بندی بازشوی پنجره دیوار پوششی W623

W623-O01

۳۸ پوشش کاری دور پنجره و جزئیات نصب سنگ کف پنجرهW623

W623-O02

۳۹ پوشش کاری دور پنجره W623 در مجاورت ساختار W611

W623-O03

۴۰ پوشش کاری دور پنجره W623 در مجاورت ساختار W624

W623-O04

۴۱ جزئیات قاب بندی بازشوی پنجره دیوار پوششی W623 (2)

W623-O05

۴۲ پوشش کاری دور پنجره و جزئیات نصب سنگ کف پنجرهW623 (2)

W623-O06

۴۳ درز انقطاع کشویی لغزان دیوار پوششی W623

W623-EJ

دیوار پوششی مستقل از دیوار زمینه
۴۵ اتصال دیوار پوششی W625 به سقف

W625-01

۴۶ درز افقی دیوار پوششی W625

W625-02

۴۷ اتصال دیوار پوششی W625 به کف

W625-03

۴۸ اتصال گوشه داخلی دیوار پوششی W625

W625-04

۴۹ اتصال گوشه خارجی دیوار پوششی W625

W625-05

۵۰ اتصال دیوار جداکننده به دیوار پوششی W625 (با مهار جمع شونده)

W625-06

۵۱ اتصال دیوار جداکننده به دیوار پوششی W625 (با پیچ)

W625-07

۵۲ جزئیات نصب دریچه بازدید دیوار پوششی W625

W625-08

۵۳ درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان دیوار پوششی W625

W625-EJ

۵۴ پوشش کاری دور پنجره و حزئیات نصب سنگ کف پنجره دیوار پوششی W625

W625-O01

۵۵ جزئیات قاب بندی بازشوی پنجره دیوار پوششی W625

W625-O02

۵۶ پوشش کاری دور پنجره W625 در مجاورت ساختار W611

W625-O03

۵۷ اتصال دیوار پوششی W626 به سقف

W626-01

۵۸ درز افقی دیوار پوششی W626

W626-02

۵۹ اتصال دیوار پوششی W626 به کف

W626-03

۶۰ اتصال گوشه داخلی دیوار پوششی W626

W626-04

۶۱ اتصال گوشه خارجی دیوار پوششی W626

W626-05

۶۲ اتصال دیوار جداکننده به دیوار پوششی W626 (با مهار جمع شونده)

W626-06

۶۳ اتصال دیوار جداکننده به دیوار پوششی W626 (با پیچ)

W626-07

۶۴ جزئیات نصب دریچه بازدید دیوار پوششی W626

W626-08

۶۵ درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان دیوار پوششی W626

W626-EJ

۶۶ پوشش کاری دور پنجره و حزئیات نصب سنگ کف پنجره دیوار پوششی W626

W626-O01

۶۷ جزئیات قاب بندی بازشوی پنجره دیوار پوششی W626

W626-O02

۶۸ پوشش کاری دور پنجره W626 در مجاورت ساختار W624

W626-O03

۶۹ اتصال دیوار پوششی W628a به سقف

W628a-01

۷۰ درز افقی دیوار پوششی W628a

W628a-02

۷۱ اتصال دیوار پوششی W628a به کف

W628a-03

۷۲ اتصال دیوار پوششی W628a به دیوار بنایی جانبی

W628a-04

۷۳ جزئیات نصب دریچه بازدید دیوار پوششی W628a

W628a-05

۷۴ اتصال گوشه بیرونی دیوار پوششی W628a

W628a-06

۷۵ اتصال دیوار پوششی W628b به سقف (۵/۱۲×۲)

W628b-01

۷۶ درز افقی دیوار پوششی W628b (5/12×۲)

W628b-02

۷۷ اتصال دیوار پوششی W628b به کف(۵/۱۲×۲)

W628b-03

۷۸ اتصال دیوار پوششی W628b به دیوار بنایی جانبی (۵/۱۲×۲)

W628b-04

۷۹ درز قائم دیوار پوششی W628b (5/12×۲)

W628b-05

۸۰ اتصال گوشه بیرونی دیوار پوششی W628b (5/12×۲)

W628b-06

۸۱ جزئیات نصب دریچه بازدید دیوار پوششی W628b (5/12×۲)

W628b-07

۸۲ اتصال دیوار پوششی W628b به سقف (۲۵×۲)

W628b-08

۸۳ درز افقی دیوار پوششی W628b (25×۲)

W628b-09

۸۴ اتصال دیوار پوششی W628b به کف (۲۵×۲)

W628b-10

۸۵ اتصال دیوار پوششی W628b به دیوار بنایی جانبی (۱۲×۲)

W628b-11

۸۶ درز قائم دیوار پوششی W628b (25×۲)

W628b-12

۸۷ اتصال گوشه بیرونی دیوار پوششی W628b (25×۲)

W628b-13

۸۸ نصب دریچه بازدید دیوار پوششی W628b (25×۲)

W628b-14

۸۹ اتصال دیوار پوششی W629 به سقف (F30)

W629-01

۹۰ اتصال دیوار پوششی W629 به دیوار بنایی جانبی (F30)

W629-02

۹۱ درز قائم دیوار پوششی W629 (F30)

W629-03

۹۲ درز افقی دیوار پوششی W629 (F60)

W629-04

۹۳ اتصال دیوار پوششی W629 به دیوار بنایی جانبی (F60)

W629-05

۹۴ درز قائم دیوار پوششی W629 (F60)

W629-06

۹۵ اتصال دیوار پوششی W629 به کف (F90)

W629-07

۹۶ اتصال دیوار پوششی W629 به دیوار بنایی جانبی (F90)

W629-08

۹۷ درز قائم دیوار پوششی W629 به سقف (F90)

W629-09

۹۸ اتصال گوشه بیرونی دیوار پوششی W629 (F90)

W629-10

۹۹ جزئیات نصب دریچه بازدید دیوار پوششی W629

W629-11

۱۰۰ اتصال دیوار پوششی W630 به سقف (F30)

W630-01

۱۰۱ اتصال دیوار پوششی W630 به دیوار بنایی جانبی (F30)

W630-02

۱۰۲ درز قائم دیوار پوششی W630 (F30)

W630-03

۱۰۳ درز افقی دیوار پوششی W630 (F60)

W630-04

۱۰۴ اتصال دیوار پوششی W630 به دیوار بنایی جانبی (F60)

W630-05

۱۰۵ درز قائم دیوار پوششی W630 (F60)

W630-06

۱۰۶ اتصال دیوار پوششی W630 به کف (F90)

W630-07

۱۰۷ اتصال دیوار پوششی W630 به دیوار بنایی جانبی (F90)

W630-08

۱۰۸ درز قائم دیوار پوششی W630 به سقف (F90)

W630-09

۱۰۹ درز افقی دیوار پوششی W630 (F90)

W630-10

۱۱۰ جزئیات نصب دریچه بازدید دیوار پوششی W630

W630-11

ردیف توضیح فایل DWG PDF
۱ پوشش محافظ تیر- تک لایه (مقطع)

E-B-01

۲ پوشش محافظ تیر – تک لایه (نما)

E-B-02

۳ پوشش محافظ تیر – دو لایه (مقطع)

E-B-03

۴ پوشش محافظ تیر – دو لایه (نما)

E-B-04

۵ پوشش محافظ تیر گوشه

E-B-05

۶ اتصال دیوار خشک به پوشش محافظ تیر (ثابت)

E-B-06

۷ اتصال دیوار خشک به پوشش محافظ تیر (لغزان)

E-B-07

۸ پوشش محافظ ستون – تک لایه (نما)

E-C-01

۹ پوشش محافظ ستون – تک لایه (مقطع کف)

E-C-02

۱۰ پوشش محافظ ستون – تک لایه (مقطع سازه های پشتیبان)

E-C-03

۱۱ پوشش محافظ ستون – دو لایه (نما)

E-C-04

۱۲ پوشش محافظ ستون – دو لایه (مقطع کف)

E-C-05

۱۳ پوشش محافظ ستون – دو لایه (مقطع سازه های پشتیبان)

E-C-06

۱۴ پوشش محافظ ستون مدفون (پوشش سه طرفه)

E-C-07

۱۵ اتصال دیوار خشک به پوشش محافظ ستون ۱

E-C-08

۱۶ اتصال دیوار خشک به پوشش محافظ ستون ۲

E-C-09

سقف های کاذب
ردیف توضیح فایل DWG PDF
سقف ثابت D112
۱ اتصال سقف تیپA به دیوار بنایی (۱)

D-112-AW01

۲ اتصال سقف تیپA به دیوار بنایی (۲)

D-112-AW02

۳ اتصال و درزگیری لبه برش خورده سقف تیپA (با براکت)

D-112-AJ01

۴ اتصال و درزگیری لبه طولی سقف تیپA (با براکت)

D-112-AJ02

۵ اتصال سقف تیپA به دیوار پوششی W611- 1

D-112-AL01

۶ اتصال سقف تیپA به دیوار پوششی W611- 2

D-112-AL02

۷ اتصال و درزگیری لبه برش خورده در ساختار تک لایه سقف تیپA (با آویز)

D-112-AJ03

۸ اتصال و درزگیری لبه طولی در ساختار تک لایه سقف تیپA (با آویز)

D-112-AJ04

۹ اتصال و درزگیری لبه برش خورده در ساختار دو لایه سقف تیپA (با آویز)

D-112-AJ05

۱۰ اتصال و درزگیری لبه طولی در ساختار دو لایه سقف تیپA (با آویز)

D-112-AJ06

۱۱ اتصال سقف تیپB به دیوار بنایی (۱)

D-112-BW01

۱۲ اتصال سقف تیپB به دیوار بنایی (۲)

D-112-BW02

۱۳ اتصال و درزگیری لبه برش خورده سقف تیپB (با براکت)

D-112-BJ01

۱۴ اتصال و درزگیری لبه طولی سقف تیپB (با براکت)

D-112-BJ02

۱۵ اتصال سقف تیپB به دیوار پوششی W611- 1

D-112-BL01

۱۶ اتصال سقف تیپB به دیوار پوششی W611- 2

D-112-BL02

۱۷ اتصال و درزگیری لبه برش خورده در ساختار تک لایه سقف تیپB (با آویز)

D-112-BJ03

۱۸ اتصال و درزگیری لبه طولی در ساختار تک لایه سقف تیپB (با آویز)

D-112-BJ04

۱۹ اتصال و درزگیری لبه برش خورده در ساختار دو لایه سقف تیپB (با آویز)

D-112-BJ05

۲۰ اتصال و درزگیری لبه طولی در ساختار دو لایه سقف تیپB (با آویز)

D-112-BJ06

۲۱ اتصال سقف تیپA به دیوار بنایی با خط سایه

D-112-AW03

۲۲ اتصال سقف تیپA به دیوار پوششی W611 با خط سایه

D-112-AW04

۲۳ اتصال دیوار به سقف کاذب با جزئیات عایق بندی صوتی

D-112-AW05

۲۴ آویز ترکیبی ۱

D-112-HG01

۲۵ آویز ترکیبی ۲

D-112-HG02

۲۶ درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان (دارای کد حریق)

D-112-EJ01

۲۷ کتیبه تفکیک کننده فضای تاسیساتی پشت سقف کاذب

D-112-GM01

۲۸ سقف کاذب مقاوم در برابر حریق با کد F90- از پایین ۱

D-112-GF01

۲۹ سقف کاذب مقاوم در برابر حریق با کد F90- از پایین ۲

D-112-GF02

۳۰ اتصال سقف کاذب دارای کد حریق به دیوار کناف (لغزان) (۱)

D-112-AW06

۳۱ اتصال سقف کاذب دارای کد حریق به دیوار کناف (لغزان) (۲)

D-112-AW07

۳۲ اتصال سقف کاذب دارای کد حریق به دیوار بنایی (دارای خط سایه)

D-112-AW08

۳۳ سقف تزئینی- باکس گوشه (مقطع)

D-112-D01

۳۴ سقف تزئینی- باکس گوشه (نما)

D-112-D02

۳۵ سقف تزئینی- باکس گوشه

D-112-D03

۳۶ سقف تزئینی- باکس وسط

D-112-D04

۳۷ سقف تزئینی- باکس وسط

D-112-D05

۳۸ سقف تزئینی- اتصال سقف کاذب به باکس گوشه

D-112-D06

۳۹ سقف تزئینی- طرح حاشیه پله ای

D-112-D07

۴۰ سقف تزئینی- اتصال سقف کاذب به حاشیه پله ای

D-112-D08

۴۱ سقف تزئینی- طاق با نور مخفی

D-112-D09

۴۲ سقف تزئینی- طرح حاشیه با خط سایه

D-112-D10

۴۳ سقف تزئینی- باکس با تیغه های افقی

D-112-D11

۴۴ سقف تزئینی- سقف کاذب با تیغه های قائم (۱)

D-112-D12

۴۵ سقف تزئینی- سقف کاذب با تیغه های قائم (۲)

D-112-D13

۴۶ سقف تزئینی- سقف کنگره دار (۱)

D-112-D14

۴۷ سقف تزئینی- سقف کنگره دار (۲)

D-112-D15

۴۸ سقف تزئینی- اختلاف سطح با طرح خط سایه

D-112-D16

۴۹ سقف تزئینی- اختلاف سطح با طرح پله ای

D-112-D17

۵۰ سقف تزئینی- طرح برجسته پله ای

D-112-D18

۵۱ سقف تزئینی- پوشش تیر با طرح برجسته پله ای

D-112-D19

۵۲ سقف تزئینی- باکس گوشه با نور مخفی

D-112-D20

۵۳ سقف تزئینی- اختلاف سطح با نور مخفی

D-112-D21

۵۴ سقف تزئینی- طرح نور مخفی با تیغه های افقی

D-112-D22

۵۵ سقف تزئینی- جزئیات نصب ریل پرده

D-112-D23

۵۶ سقف تزئینی- انواع کنسول

D-112-D24

۵۷ سقف تزئینی- سقف سینوسی

D-112-D25

۵۸ سقف تزئینی- سقف گنبدی

D-112-D26

۵۹ سقف تزئینی- سقف آرک دار

D-112-D27

۶۰ سقف تزئینی- طرح حاشیه با قوس ۹۰ درجه

D-112-D28

۶۱ سقف تزئینی- طرح نور مخفی حاشیه با قوس های۹۰ درجه

D-112-D29

۶۲ سقف تزئینی- اختلاف سطح با قوس S شکل

D-112-D30

۶۳ سقف تزئینی- طرح حاشیه با قوس کاو

D-112-D31

۶۴ سقف تزئینی- پوشش تیر با طرح قوسی

D-112-D32

۶۵ جزئیات نصب دریچه بازدید

D-112-GI01

۶۶ جزئیات اجرای بازشوی دریچه تهویه در پیشانی سقف

D-112-GI02

۶۷ جزئیات نصب دریچه تهویه در پیشانی سقف

D-112-GI03

۶۸ جزئیات نصب دریچه تهویه سقفی (بدون برش سازه های سقفی)-۱

D-112-GI04

۶۹ جزئیات نصب روشنایی سقفی توکار-۱

D-112-GI05

۷۰ جزئیات نصب روشنایی سقفی توکار (بدون برش سازه های سقفی)-۲

D-112-GI06

۷۱ جزئیات نصب روشنایی سقفی توکار (بدون برش سازه های سقفی)-۳

D-112-GI07

۷۲ جزئیات نصب روشنایی سقفی توکار-۲

D-112-GI08

سقف خود ایستا D131
۷۳ سقف کاذب خود ایستای بدون کد حریق

D-131-G01

۷۴ سقف کاذب خود ایستا با کد حریق ۳۰ دقیقه از پایین سقف کاذب

D-131-G02

۷۵ سقف کاذب خود ایستا با کد حریق ۳۰ دقیقه از پایین و بالای سقف کاذب(A)

D-131-G03

۷۶ سقف کاذب خود ایستا با کد حریق ۳۰ دقیقه از پایین و بالای سقف کاذب(B)

D-131-G04

۷۷ اتصال سازه سقفی به سازه تراز باربر

D-131-G05

۷۸ جزئیات نصب دریچه بازدید

D-131-MI01

۷۹ جزئیات نصب روشنایی سقفی توکار

D-131-MI02

۸۰ درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان (تیپA )

D-131-EJ01

۸۱ اتصال سقف کاذب خود ایستا به کتیبه باربر

D-131-G06

۸۲ اتصال سازه تراز باربر به دیوار بنایی یا خط سایه (تیپ A)

D-131-G07

۸۳ اتصال سازه سقفی به دیوار بنایی با خط سایه (تیپ A)

D-131-G08

دیوارهای جداکننده
ردیف توضیح فایل DWG PDF
۱ دیوار جداکننده ساده W111

W111-G

۲ دیوار جداکننده با مقاومت مکانیکی بالاW112

W112-G

۳ دیوار جداکننده با عملکرد صوتی بالاW115

W115-G

۴ دیوار جداکننده تاسیساتیW116

W116-G

۵ اتصال دیوار به سقف کاذب با مهار جمع شونده

W-C-A01

۶ اتصال دیوار به سقف کاذب با پیچ FN

W-C-A02

۷ افزایش طول استاد

G-S-A01

۸ جزئیات قاب بندی در محل نصب دریچه بازدید

W-OI-A01

۹ امتداد دیوار کناف تا زیر سقف اصلی (بین دو سقف کاذب)

W-C-A03

۱۰ درز انقطاع با سازه ترکیبی آلومینیوم و لاستیک

W-EJ-A01

۱۱ درز انقطاع با سازه V شکل

W-EJ-A02

۱۲ درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان

W-EJ-A03

۱۳ اتصال کشویی دیوار به سقف اصلی

W-C-A05

۱۴ اتصال کشویی دیوار به سقف اصلی (کاهش۳db)

W-C-A04

۱۵ درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان F90- W115

W-EJ-A04

۱۶ درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان F30- W111

W-EJ-A05

۱۷ درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان F90- W112

W-EJ-A06

۱۸ جزئیات نصب قوطی برق در ساختارهای دارای کد حریق

W-EB-A01

۱۹ اتصال کشویی دیوار به سقف اصلی (با کد حریق و عایق صوتی) W112

W-C-A06

۲۰ اتصال کشویی دیوار به سقف اصلی (با کد حریق و عایق صوتی) W115

W-C-A07

۲۱ اتصال دیوار به سقف کاذب دارای کد حریق از بالا یا از پایین و بالا

W-C-A08

۲۲ اتصال دیوار به سقف کاذب دارای کد حریق از پایین

W-C-A09

۲۳ قرنیز سنگی توکار (دارای کد حریق)

W-SB-A01

۲۴ جزئیات نصب تاسیسات قائم ۱

W-MI-A01

۲۵ جزئیات نصب تاسیسات قائم ۲

W-MI-A02

۲۶ جزئیات نصب تاسیسات افقی

W-MI-A03

۲۷ جزئیات نصب سازه پشتیبان SP60

W-MI-A04

۲۸ جزئیات نصب لگن روشویی (با تراورس ضخیم) و تاسیسات

W-MI-A05

۲۹ جزئیات نصب لگن روشویی (با تراورس کم ضخامت) و تاسیسات

W-MI-A06

۳۰ جزئیات نصب فلاش تانک توکار و توالت ایرانی

W-MI-A07

۳۱ جزئیات نصب فلاش تانک توکارو توالت فرنگی دیواری

W-MI-A08

۳۲ اتصال دیوار به کف سازه ای

W-F-A01

۳۳ اتصال به کف (دیوار تک لایه با عایق رطوبتی کناف)

W-F-A02

۳۴ اتصال به کف (دیوار دو لایه با عایق ایزوگام یا قیر و گونی)

W-F-A03

۳۵ جزئیات اجرایی قرنیز چوبی

W-SB-A02

۳۶ جزئیات اجرایی قرنیز پی وی سی (اتصال با چسب)

W-SB-A03

۳۷ جزئیات اجرایی قرنیز پی وی سی (اتصال کشویی)

W-SB-A04

۳۸ جزئیات نصب رادیاتور

W-MI-A09

۳۹ جزئیات قاب بندی در محل نصب جعبه آتش نشانی

W-MI-A10

۴۰ جزئیات نصب جعبه آتش نشانی (مقطع)

W-MI-A11

۴۱ جزئیات نصب جعبه آتش نشانی (پلان)

W-MI-A12

۴۲ جزئیات نصب قوطی برق با سازه پشتیبان

W-EB-A02

۴۳ جزئیات نصب قوطی برق با سازه پشتیبان (دیوار تک لایه)

W-EB-A03

۴۴ جزئیات نصب قوطی برق با سازه پشتیبان (دیوار دو لایه)

W-EB-A04

۴۵ جزئیات نصب قوطی برق با سازه پشتیبان (دیوار تک لایه)

W-EB-A05

۴۶ جزئیات نصب قوطی برق با سازه پشتیبان (دیوار دو لایه)

W-EB-A06

۴۷ جزئیات قاب بندی و تقویت بازشوی در

W-DI-A01

۴۸ جزئیات نصب چهارچوب در (W111)

W-DI-A02

۴۹ جزئیات نصب چهارچوب در (W112)

W-DI-A03

۵۰ جزئیات نصب چهارچوب در (W115)

W-DI-A04

۵۱ اتصال دیوار W115 به دیوار راهرو در محل دو اتاق مجاور

W-DI-A05

۵۲ جزئیات نصب دریچه بازدید

W-MI-A13

۵۳ جزئیات نصب دریچه بازدید در دیوار کاشی کاری شده

W-MI-A14

۵۴ جزئیات قاب بندی و نصب دریچه تهویه در محل کتیبه در (نما)

W-MI-A15

۵۵ جزئیات قاب بندی و نصب دریچه تهویه در محل کتیبه در (مقطع)

W-MI-A16

۵۶ جزئیات قاب بندی بازشوی تهویه در دیوار

W-MI-A17

۵۷ دیوار قوس دار (اجرا به روش خشک)

W-D-A01

۵۸ قالب ویژه شکل دهی صفحات گچی

W-D-A02

۵۹ کنج قوس دار به روش برش کاغذ با پوشش تک لایه کاغذ)

W-D-A03

۶۰ کنج قوس دار به روش برش کاغذ با پوشش تک لایه

W-D-A04

۶۱ کنج قوس دار به روش برش کاغذ با پوشش دو لایه

W-D-A05

۶۲ جزئیات اجرایی دیوارک

W-D-A06

۶۳ دیوار جداکننده با سازه امگا (دارای کد حریق)

W-OM-A01

۶۴ دیوار جداکننده با سازه امگا

W-OM-A02

۶۵ اتصال کشویی دیوار به ساختار بنایی جانبی

W-W-A01

دیوارهای پوششی
ردیف توضیح فایل DWG PDF
دیوار پوششی متصل به دیوار زمینه بدون سازه
۱ اتصال سقف کاذب به دیوار پوششی W611 (با بتونه درزگیر)

W611-01

۲ اتصال دیوار پوششی W611 به دیوار زمینه

W611-02

۳ اتصال دیوار پوششی W611 به کف

W611-03

۴ درزگیری دیوار پوششی W611

W611-04

۵ اتصال سقف کاذب به دیوار پوششی W611(با پرلفیکس)

W611-05

۶ اتصال دیوار پوششی W611 به سقف کاذب

W611-06

۷ پوشش کاری دور ستون بتنی با دیوار پوششی W611

W611-07

۸ اتصال گوشه ۱۳۵ درجه با دیوار پوششی W611

W611-08

۹ درز انقطاع با سازه ترکیبی آلومینیوم و لاستیک W611

W611-09

۱۰ درز انقطاع کشویی W611

W611-10

۱۱ اتصال دیوار پوششی W631 به سقف اصلی

W631-01

۱۲ اتصال دیوار پوششی W631 به دیوار زمینه

W631-02

۱۳ اتصال دیوار پوششی W631 به کف

W631-03

۱۴ درزگیری دیوار پوششی W631

W631-04

۱۵ اتصال دیوار پوششی W631 به دیوار جداکننده

W631-05

۱۶ اتصال گوشه بیرونی دیوار پوششی W631

W631-06

۱۷ اتصال نازک کاری سقف به دیوار پوششی W624

W624-01

۱۸ اتصال دیوار پوششی W624 به دیوار زمینه

W624-02

۱۹ اتصال دیوار پوششی W624 به کف

W624-03

۲۰ درزگیری دیوار پوششی W624

W624-04

۲۱ اتصال دیوار پوششی W624 به دیوار جداکننده

W624-05

۲۲ اتصال دیوار جداکننده به دیوار پوششی W624

W624-06

۲۳ اتصال گوشه داخلی دیوار پوششی W624

W624-07

۲۴ پوشش کاری دور پنجره و جزئیات نصب سنگ کف پنجره W611

W611-O01

۲۵ پوشش کاری دور پنجره W611

W611-O02

دیوار پوششی متصل به دیوار زمینه با سازه
۲۶ اتصال دیوار پوششی W623 به سقف

W623-01

۲۷ اتصال دیوار پوششی W623 به دیوار زمینه

W623-02

۲۸ اتصال دیوار پوششی W623 به کف

W623-03

۲۹ اتصال گوشه داخلی دیوار پوششی W623

W623-04

۳۰ اتصال گوشه بیرونی دیوار پوششی W623

W623-05

۳۱ اتصال دیوار جداکننده به دیوار پوششی W623 با مهار جمع شونده

W623-06

۳۲ اتصال دیوار جداکننده به دیوار پوششی W623 با پیچ

W623-07

۳۳ پوشش کاری دور ستون بتنی با دیوار پوششی W623

W623-08

۳۴ پوشش کاری دور ستون فولادی با دیوار پوششی W623

W623-09

۳۵ پوشش کاری دور کانال تهویه با دیوار پوششی W623

W623-10

۳۶ پوشش کاری دور ستون فولادی با دیوار پوششی W623-2

W623-11

۳۷ جزئیات قاب بندی بازشوی پنجره دیوار پوششی W623

W623-O01

۳۸ پوشش کاری دور پنجره و جزئیات نصب سنگ کف پنجرهW623

W623-O02

۳۹ پوشش کاری دور پنجره W623 در مجاورت ساختار W611

W623-O03

۴۰ پوشش کاری دور پنجره W623 در مجاورت ساختار W624

W623-O04

۴۱ جزئیات قاب بندی بازشوی پنجره دیوار پوششی W623 (2)

W623-O05

۴۲ پوشش کاری دور پنجره و جزئیات نصب سنگ کف پنجرهW623 (2)

W623-O06

۴۳ درز انقطاع کشویی لغزان دیوار پوششی W623

W623-EJ

دیوار پوششی مستقل از دیوار زمینه
۴۵ اتصال دیوار پوششی W625 به سقف

W625-01

۴۶ درز افقی دیوار پوششی W625

W625-02

۴۷ اتصال دیوار پوششی W625 به کف

W625-03

۴۸ اتصال گوشه داخلی دیوار پوششی W625

W625-04

۴۹ اتصال گوشه خارجی دیوار پوششی W625

W625-05

۵۰ اتصال دیوار جداکننده به دیوار پوششی W625 (با مهار جمع شونده)

W625-06

۵۱ اتصال دیوار جداکننده به دیوار پوششی W625 (با پیچ)

W625-07

۵۲ جزئیات نصب دریچه بازدید دیوار پوششی W625

W625-08

۵۳ درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان دیوار پوششی W625

W625-EJ

۵۴ پوشش کاری دور پنجره و حزئیات نصب سنگ کف پنجره دیوار پوششی W625

W625-O01

۵۵ جزئیات قاب بندی بازشوی پنجره دیوار پوششی W625

W625-O02

۵۶ پوشش کاری دور پنجره W625 در مجاورت ساختار W611

W625-O03

۵۷ اتصال دیوار پوششی W626 به سقف

W626-01

۵۸ درز افقی دیوار پوششی W626

W626-02

۵۹ اتصال دیوار پوششی W626 به کف

W626-03

۶۰ اتصال گوشه داخلی دیوار پوششی W626

W626-04

۶۱ اتصال گوشه خارجی دیوار پوششی W626

W626-05

۶۲ اتصال دیوار جداکننده به دیوار پوششی W626 (با مهار جمع شونده)

W626-06

۶۳ اتصال دیوار جداکننده به دیوار پوششی W626 (با پیچ)

W626-07

۶۴ جزئیات نصب دریچه بازدید دیوار پوششی W626

W626-08

۶۵ درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان دیوار پوششی W626

W626-EJ

۶۶ پوشش کاری دور پنجره و حزئیات نصب سنگ کف پنجره دیوار پوششی W626

W626-O01

۶۷ جزئیات قاب بندی بازشوی پنجره دیوار پوششی W626

W626-O02

۶۸ پوشش کاری دور پنجره W626 در مجاورت ساختار W624

W626-O03

۶۹ اتصال دیوار پوششی W628a به سقف

W628a-01

۷۰ درز افقی دیوار پوششی W628a

W628a-02

۷۱ اتصال دیوار پوششی W628a به کف

W628a-03

۷۲ اتصال دیوار پوششی W628a به دیوار بنایی جانبی

W628a-04

۷۳ جزئیات نصب دریچه بازدید دیوار پوششی W628a

W628a-05

۷۴ اتصال گوشه بیرونی دیوار پوششی W628a

W628a-06

۷۵ اتصال دیوار پوششی W628b به سقف (۵/۱۲×۲)

W628b-01

۷۶ درز افقی دیوار پوششی W628b (5/12×۲)

W628b-02

۷۷ اتصال دیوار پوششی W628b به کف(۵/۱۲×۲)

W628b-03

۷۸ اتصال دیوار پوششی W628b به دیوار بنایی جانبی (۵/۱۲×۲)

W628b-04

۷۹ درز قائم دیوار پوششی W628b (5/12×۲)

W628b-05

۸۰ اتصال گوشه بیرونی دیوار پوششی W628b (5/12×۲)

W628b-06

۸۱ جزئیات نصب دریچه بازدید دیوار پوششی W628b (5/12×۲)

W628b-07

۸۲ اتصال دیوار پوششی W628b به سقف (۲۵×۲)

W628b-08

۸۳ درز افقی دیوار پوششی W628b (25×۲)

W628b-09

۸۴ اتصال دیوار پوششی W628b به کف (۲۵×۲)

W628b-10

۸۵ اتصال دیوار پوششی W628b به دیوار بنایی جانبی (۱۲×۲)

W628b-11

۸۶ درز قائم دیوار پوششی W628b (25×۲)

W628b-12

۸۷ اتصال گوشه بیرونی دیوار پوششی W628b (25×۲)

W628b-13

۸۸ نصب دریچه بازدید دیوار پوششی W628b (25×۲)

W628b-14

۸۹ اتصال دیوار پوششی W629 به سقف (F30)

W629-01

۹۰ اتصال دیوار پوششی W629 به دیوار بنایی جانبی (F30)

W629-02

۹۱ درز قائم دیوار پوششی W629 (F30)

W629-03

۹۲ درز افقی دیوار پوششی W629 (F60)

W629-04

۹۳ اتصال دیوار پوششی W629 به دیوار بنایی جانبی (F60)

W629-05

۹۴ درز قائم دیوار پوششی W629 (F60)

W629-06

۹۵ اتصال دیوار پوششی W629 به کف (F90)

W629-07

۹۶ اتصال دیوار پوششی W629 به دیوار بنایی جانبی (F90)

W629-08

۹۷ درز قائم دیوار پوششی W629 به سقف (F90)

W629-09

۹۸ اتصال گوشه بیرونی دیوار پوششی W629 (F90)

W629-10

۹۹ جزئیات نصب دریچه بازدید دیوار پوششی W629

W629-11

۱۰۰ اتصال دیوار پوششی W630 به سقف (F30)

W630-01

۱۰۱ اتصال دیوار پوششی W630 به دیوار بنایی جانبی (F30)

W630-02

۱۰۲ درز قائم دیوار پوششی W630 (F30)

W630-03

۱۰۳ درز افقی دیوار پوششی W630 (F60)

W630-04

۱۰۴ اتصال دیوار پوششی W630 به دیوار بنایی جانبی (F60)

W630-05

۱۰۵ درز قائم دیوار پوششی W630 (F60)

W630-06

۱۰۶ اتصال دیوار پوششی W630 به کف (F90)

W630-07

۱۰۷ اتصال دیوار پوششی W630 به دیوار بنایی جانبی (F90)

W630-08

۱۰۸ درز قائم دیوار پوششی W630 به سقف (F90)

W630-09

۱۰۹ درز افقی دیوار پوششی W630 (F90)

W630-10

۱۱۰ جزئیات نصب دریچه بازدید دیوار پوششی W630

W630-11

پوشش های تیر و ستون
ردیف توضیح فایل DWG PDF
۱ پوشش محافظ تیر- تک لایه (مقطع)

E-B-01

۲ پوشش محافظ تیر – تک لایه (نما)

E-B-02

۳ پوشش محافظ تیر – دو لایه (مقطع)

E-B-03

۴ پوشش محافظ تیر – دو لایه (نما)

E-B-04

۵ پوشش محافظ تیر گوشه

E-B-05

۶ اتصال دیوار خشک به پوشش محافظ تیر (ثابت)

E-B-06

۷ اتصال دیوار خشک به پوشش محافظ تیر (لغزان)

E-B-07

۸ پوشش محافظ ستون – تک لایه (نما)

E-C-01

۹ پوشش محافظ ستون – تک لایه (مقطع کف)

E-C-02

۱۰ پوشش محافظ ستون – تک لایه (مقطع سازه های پشتیبان)

E-C-03

۱۱ پوشش محافظ ستون – دو لایه (نما)

E-C-04

۱۲ پوشش محافظ ستون – دو لایه (مقطع کف)

E-C-05

۱۳ پوشش محافظ ستون – دو لایه (مقطع سازه های پشتیبان)

E-C-06

۱۴ پوشش محافظ ستون مدفون (پوشش سه طرفه)

E-C-07

۱۵ اتصال دیوار خشک به پوشش محافظ ستون ۱

E-C-08

۱۶ اتصال دیوار خشک به پوشش محافظ ستون ۲

E-C-09