Project: The Gas Co.Tower
Client: Gas Co.
Quantity:15000 sq.m.
Construction Duration: 2001-2002 

نام پروژه : ساختمان اداري برج گاز
نام کارفرما : شرکت گاز
متراژ پروژه :15000متر مربع
زمان اجرای پروژه :1380-1381
سیستم های کار شده : سقف ترکيبي ثابت کناف ايران و آرمسترانگ فلزي