Project: Isfahan Meli Bank
Client: Iran Meli Bank
Quantity:5000 sq.m.
Construction Duration:1999-2000 

نام پروژه : بانک ملی شعبه سر پر ستی اصفهان
نام کار فرما :بانک ملی ایران
متراژ پروژه :۵۰۰۰ متر مربع
۱۳۷۸-زمان اجرای پروژه : ۱۳۷۹
سیستم های کار شده : سقف های دکوراتیو با سیستم کناف ایران