Project:Amphitheatre Ghazvin Meli Bank
Client: Iran Meli Bank
Quantity:1500 sq.m.
Construction Duration: 2001 

نام پروژه : آمفی تأتر بانک ملی شعبه سرپرستی قزوین
نام کار فرما :بانک ملی ایران
متراژ پروژه :۱۵۰۰ متر مربع
زمان اجرای پروژه :۱۳۸۰
سیستم های کار شده : سقف کاذب و پوشش دیوار دکوراتیو با سیستم ایران