Project:Maryam Sport Complex(Kish)
Client: Mr.Noori
Quantity:5000 sq.m.
Construction Duration: 2004 

نام پروژه : باشگاه ورزشی مریم کیش
نام کار فرما :آقای مهندس نوری
متراژ پروژه :۵۰۰۰ متر مربع
زمان اجرای پروژه :۱۳۸۳
سیستم های کار شده : سقف دکوراتیو کناف ایران