Project: Meli Bank(Recreative Bldg.)
Client: Beton Shib Co.
Quantity:5000 sq.m.
Construction Duration: 2004 

نام پروژه : باشگاه بانک ملی
نام کار فرما :شرکت شیب بتن
متراژ پروژه :۵۰۰۰ متر مربع
زمان اجرای پروژه :۱۳۸۳
سیستم های کار شده : سقف دکوراتیو کناف ایران