Project: Central Office of Canon
Client: Mr.Khorasani
Quantity: 1700 sq.m.
Construction Duration:  2005-2007

نام پروژه : دفتر مرکزی Canon
نام کارفرما :  آقای خراسانی
متراژ پروژه : 1700 متر مربع
زمان اجرای پروژه : 1386 – 1384
سیستم های کار شده : سقف ترکیبی ثابت کناف ایران