Project: Kish Bassak bldg.
Client:Tarh – o – Takvin Co.
Quantity:6000 sq.m.
Construction Duration: 2004-2005 

نام پروژه : ساختمان بساک کيش
نام کارفرما : شرکت طرح و تکوين
متراژ پروژه :6000متر مربع
زمان اجرای پروژه :1383-1384
سیستم های کار شده : سقفهاي دکوراتيو کناف ايران و لاينينگ کناف ايران