فرم ثبت شکایات، انتقادات و پیشنهادات

هرگونه انتفاد، پیشنهادات و شکایت از خدمات ما را در این فرم می توانید ثبت و پیگیری کنید. در نظر داشته باشید این فرم مستقیماً به مدیریت مجموعه آژیراک برج ارجاع داده خواهد شد