Project: Shafagh Tower
Client:Iran Sadra Co.
Quantity:15000 sq.m.
Construction Duration: 2003-2007 

نام پروژه : برج شفق
نام کارفرما : شرکت ايران صدرا
متراژ پروژه :15000 متر مربع
زمان اجرای پروژه :1382-1386
سیستم های کار شده : ديوارهاي پوششي و جداکننده با سيستم کناف ايران سقفهاي ترکيبي کناف ايران  و تايلهاي فلزي خارجي