Project: Tejarat Bank (Trainnig Bldg.)
Client: Tejarat Bank
Quantity:2000 sq.m.
Construction Duration: 2003 

نام پروژه : ساختمان آموزشی بانک تجارت
نام کار فرما :بانک تجارت
متراژ پروژه :۲۰۰۰متر مربع
زمان اجرای پروژه :۱۳۸۲
سیستم های کار شده : سقف های دکوراتیو کناف ایران