ماله کشویی
ابزاری که جهت پرداخت نهایی گوشه ها و لبه های باریک استفاده می شود

ماله کشویی

ماله کنج
ابزاری برای پرداخت نهایی گوشه های داخلی و خارجی

ماله کنج

ماله اسفنجی
ابزاری که برای بیرون کشیدن شیرابه گچ به منظور پرداخت نهایی استفاده می شود

ماله اسفنجی

شمشه کروم
پروفیلی آلومینیومی به طول سه متر که برای کروم گیری گچ های پلیمری استفاده می شود

شمشه کروم

شمشه ذوزنقه
پروفیلی آلومینیومی که برای صاف کردن سطح گچ پلیمری استفاده می شود

ذوزنقه

تراز 2 متری
ابزاری که جهت شاقول کردن کروم ها استفاده می شود

تراز 2 متری

پروفیل H

پروفیل

پروفیل گوشه
ابزاری که در گوشه های خارجی جهت جلوگیری از ضربه خوردن و ریزش گچ مورد استفاده قرار می گیرد

پروفیل گوشه